Title: Should Be Higher

  • Digital: 2
  • EU: 3
  • Taiwan: 1
  • UK: 2
  • USA: 2

Total amount: 10

Digital

Digital

Total amount: 2

EU

EU

Total amount: 3

Taiwan

Taiwan

Total amount: 1

UK

UK

Total amount: 2

USA

USA

Total amount: 2